Kontrollansvarig

Anda Hus erbjuder tjänsten som kontrollansvarig till Er ny-, om- eller tillbyggnad. Vi är certifierade från Sitac vilket är Sveriges ledande certifieringsorgan för produktcertifiering och personcertifiering inom bygg-, installations- och anläggningsområdet.

Vad innebär en kontrollansvarig?

Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig har som uppgift att se till att kontrollplan, gällande bestämmelser och villkor följs så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet med mera. Vi ska även närvara vid samråd och så småningom lämna in ett utlåtande inför slutbeskedet.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vad som ska kontrolleras på de ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation.

En kontrollplan ska finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. Den ska anpassas till byggherrens kompetens och arbetets komplexitet.