Nybyggnad

Det är viktigt att ett hus ger en öppen och ett välkomnande första intryck vid besök. Med detta menar vi bland annat att det första intrycket ska vara ögonlockande och samtidigt skall hänsyn ha tagits till den omgivande miljön. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med kund för att leverera nybyggnationer av topkvalitet. Framför allt gäller det att börja i rätt spår.

Till att börja med lyssnar vi på kunders behov, krav och andra önskemål. Därefter utformar vi en förteckning som anger vilka rum man behöver och analyserar tomtens förutsättningar noga då det ligger till grund för möjliga utformningar. Under dessa första steg inom projektet är behovet av en erfaren arkitekt stor och därför har vi alltid tillgång till kvalificerade arkitekter under hela projektets gång. Sedan arbetar vi med skissförslag vilket ofta sker genom att pröva ett antal alternativa lösningar.

I och med vår erfarenhet vill vi tidigt påpeka för kund att en flexibel byggnad ger ett större värde då omdisponeringar kan ske lättare vilket medför att byggnaden kan få en längre livslängd med mindre kostnader. Särskilt viktig för flexibiliteten är placeringen av byggnadens entréer, trapphus och teknikutrymme.

När skisserna fastställts tar vi fram nödvändiga handlingar så som exempelvis förfrågningsunderlag, bygghandlingar, bygglovhandlingar för att driva projektet vidare till nästa steg. Vid projekteringsfasen tar vi hänsyn till omgivning, natur och miljö, väder och vind på ett harmonisk och hänsynsfullt sätt.

Under just projekteringsfasen planeras byggnaden noga så att det bland annat inte byggs större än vad man anser sig behöva. Det är även under denna fas som viktiga frågor ska lösas och lösningar vara klara innan bygget sätts igång. Material och byggkomponenter  måste finnas på plats i rätt tid. Arbetet på byggplatsen måste i allmänhet fortsätta utan störningar för att allt skall gå smidigt, enkelt och av bästa kvalitet.